خدمات

پوستر

تبلیغات

سامانه سپاس

نظرسنجی

كدام روش تبليغي در راستاي اطلاع رساني وآشنايي با سرويسهاي مخابراتي را موثر تر ميدانيد؟