1354134413451346134713481349135213532222

خدمات

پوستر

تبلیغات

سامانه سپاس

نظرسنجی

كدام روش تبليغي در راستاي اطلاع رساني وآشنايي با سرويسهاي مخابراتي را موثر تر ميدانيد؟