تعرفه های Adsl

بسمه تعالي

 

 

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 

مصوبه جلسه شماره 266 مورخ 21/08/1396

           

 

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 266 مورخ 21/08/1396، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درخصوص لزوم ملحوظ نمودن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط؛ کاهش مداخلات غیرضروری از سوی مقررات گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز متناسب با وضعیت هریک از بازیگران براساس میزان تاثیر گذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی، استماع و مورد بررسی قرار داد و مقررات به شرح زیر را به­عنوان مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT به شرح زیر تصویب کرد.

مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT

 

الف- نظام حاکم بر تعرفه­گذاری­ خدمات در بازارهای رقابتی شده خرده فروشی

ماده 1 - تعاریف و مفاهیم کلی:

 1. کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 2. سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 3. ارایه­کننده خدمت: هریک از دارندگان پروانه مجاز ارایه خدمت در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی­سیم) و همراه.
 4. تعرفه عادی: تعرفه­ تعیین شده توسط ارایه کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که مابین کف تعرفه مصوب (مساوی یا بیشتر از کف مصوب) و سقف تعرفه مصوب(مساوی یا کمتر از سقف مصوب) قرار دارد و حداقل برای مدت زمان شش(6) ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت، ارایه می­شود.
 5. تعرفه تشویقی: تعرفه­ تعیین شده از سوی ارایه­کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که کمتر از کف تعرفه مصوب قرار دارد و حداکثر به مدت زمان سه(3) ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت تحت قالب طرح تشویقی و یا تمدید آن قابل ارایه است.
 6. اپراتور مسلط بر بازار(SMP): ارایه­کننده خدمتی که مطابق با شرایط و ضوابط مصوبه شماره 3 جلسه 252 مورخ 10/11/1395 کمیسیون، دارای توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد باشد.
 7. خدمات پایه: به خدمت مکالمه صوتی، پیامک و داده که بعنوان حداقل خدمات اساسی بر بستر شبکه­های ارتباطی از سوی سازمان شناسایی و اعلام می­شود، اطلاق می­شود.
 8. خدمات ارزش افزوده(VAS) : به آن دسته از خدماتی که مزیت و قابلیت جدیدی را تحت عنوان خدمت نوین و جانبی بر بستر خدمات پایه، فراهم می­کند، اطلاق می­شود.
 9. آستانه استفاده مصرف منصفانه: به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده از سوی ارایه­کننده خدمت برای هریک از سرعتهای تعیین شده در این مصوبه گفته می­شود که برای مصارف بیش از آن اعمال سیاست مطابق این مصوبه، برای ارایه­کننده خدمت مجاز است.
 10. ترافیک داخلی: برابر مفاد مصوبه شماره 1 جلسه شماره 248 مورخ 21/9/1395، منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است.

ماده 2- با توجه به رقابتی بودن هریک از بازارهای خرده فروشی سه گانه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (اعم از داده و صوت) از این پس، امکان تنظیم جداول تعرفه خدمات مبتنی بر اصول کلی زیر توسط ارایه­کنندگان خدمات وجود دارد:

 1. ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری­های سیمی(اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه­ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی(Connection based) تنظیم کنند.
 2.  ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری­های بی سیم(اعم از همراه و ثابت) می­توانند جداول تعرفه­ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.
 3.  ارایه کنندگان خدمات در سه بازار فوق­­الذکر می­توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه                      (Fair Usage Policy) ) FUP) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند.

تبصره1: دارنده پروانه موظف است در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزئیات دقیق را به مشترکین اعلام کند.

تبصره 2: برای اعمال سیاست استفاده منصفانه اعلام جزئیات مربوطه، از سوی هریک از دارندگان پروانه به­ سازمان الزامی است.

 1. اپراتورهای مسلط در هریک از بازارهای سه­گانه فوق­الذکر پس از تنظیم طرحهای تعرفه­ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف­ تعرفه­های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از سازمان می­باشند.
 2. اپراتورهای غیر مسلط بر بازار (Non-SMP) در هریک از بازارهای سه­گانه فوق­الذکر می­توانند نسبت به تنظیم و ارایه طرحهای تعرفه­ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف­ تعرفه­های مصوب اقدام کنند، لیکن حداقل، همزمان با ارایه طرحهای خود ملزم به اعلان طرح­های تعرفه­ای شامل جزئیات طرح و نرخ­های خود به سازمان می­باشند. این بند جایگزین بند 7 مصوبه جلسه شماره 249 مورخ 05/10/1395 کمیسیون برای اپراتورهای Non_SMP می­شود.
 3. تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده(VAS) از سوی تمامی ارایه­کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیر مسلط بر بازار نیازمند اخذ تاییدیه از سازمان نمی­باشد.
 4. در ارایه هرگونه خدمت ارزش افزوده ارایه­کننده خدمت باید ضمن اخذ تاییدیه­های پیشینی از کاربران نهایی خدمت، ارایه خدمت را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.
 5. در ارایه خدمات ارزش افزوده از سوی ارایه­کنندگان خدمت، ارایه هیچگونه خدمت پایه­ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.
  1. در صورتیکه ارایه کننده خدمت نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب­های تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند؛ علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص سازمان، درصورتیکه ارایه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت سه(3) سال و در صورتیکه ارایه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت یک(1) سال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام سازمان در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه­ای می­باشد.

 1. در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارایه کننده خدمت، ضمن آنکه برابر نظر سازمان، ارایه­کننده خدمت باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان، نسبت به قطع طرح  تعرفه­ای مذکور نیز اقدام کند.
 2. ارایه­کننده خدمت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام سازمان نسبت به توقف ارایه خدمتی که تعرفه­های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است اقدام کند.

ب- تعرفه­­ خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری­های باسیم

 1. تمامی ارایه­کنندگان خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری­های با سیم (فیبر و سیم مسی) براساس مفاد اصول حاکم به شرح فوق و جدول زیر می­توانند نسبت به ارایه خدمت اقدام کنند.

 

تعرفه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت(ADSL)

نرخ بیت دانلود(بیت برثانیه)

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

تعرفه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت(VDSL و فیبر)

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 
 • کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح جدول فوق به میزان هشتاد درصد(80%) سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین  میشود.

 

 1. نرخ بیت­های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای نود و پنج درصد(95%) زمان تضمین شود و در پنج درصد(5%) زمان حداکثر می­تواند به میزان پنجاه درصد(50%) کاهش یابد.
 2. ارایه­کنندگان خدمت می­توانند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیفهای جدول فوق اقدام کند.
 3.  ارایه­کننده خدمت ملزم است تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرح­های تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارایه حجم ترافيک بین­الملل از داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل دو(2) برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین­الملل باشد.
 4. پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می تواند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه اقدام کند و نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps 128 اقدام نماید و یا آنکه براساس اطلاع­رسانی­های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافيک بین الملل و داخلی اقدام کند.

تبصره: در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابايت ترافیک بین­الملل، بیست هزار (20000) ریال تعیین می­شود که براساس مصوبه جلسه شماره 251 کمیسیون، ارایه­کننده خدمت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان پنجاه درصد(50%) سقف تعرفه ترافیک بین­الملل اقدام کند.